eBeijing, the Official Website of the Beijing Government

Lufthansa

Telephone: 8610-64651188; 
Address: No. 52 Liangmaqiao Road, Chaoyang District; 
Bus 300, 302, 402, 701, 718, 730 

Beijing Xidan Department Store

Address: No.120 Xidan North St., Xicheng District, Beijing
Telephone: 8610-66563887
How to get there: By bus: No. 1,4, 10, 15, 22,37,52, 102, 105, 109, 726, 728, 802, 808 to Xidan; By subway: Line 1 to Xidan

Zhongyou Department Store

Address: No.176 of Xidan North St. in Xicheng District, Beijing
Telephone: 8610-6601-8899
How to get there: By bus: No.1, 4, 10, 15, 22, 37, 52, 102, 105, 109, 726, 728, 802, 808 to Xidan; By subway: Line 1 to Xidan

Grand Pacific Mall

Address: No.133 Xidan North St., Xicheng District, Beijing
How to get there: By subway: Line 1; By bus: No. 22, 626, 690, 808, 826, 102, 105, 109, 47, 603, 604
Telephone: 8610-66126888

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Registration Number: 05060933