Home of ebeijing Home of Sino-Italy Culture Year 2006
Cultural Activities
[ in Beijing ]
[ in Rome ]
Cultural Contrast
[ Cultural Heritage ]
[ Religions ]
[ Artificial Antique ]
[ Opera ]
[ Delicious ]
[ Sports ]
Friendly Relationship
27 B.C.
Chinese Mission
visited Rome
A.D.166
Roman Mission Traveled
to China
A.D.1275
Matteo Ricci,
Merchant of
Venice,had lived for
17 years in China
A.D.1581
Giuseppe Castiglioe,
Italian Missionary,
Traveled to China
Paint by
Giuseppe Castiglioe
(1688—1766),who was
pointed as a Roral
painter of Chinese
Emperor
On November,6th,1970
Italy established diplomatic relations with P.R.China.
On May 28th 1998
Rome became the 24th sister city of Beijing.
 
Peking opera
The White-haired Girl
Women's Red Detachment
Qi Xi Bai Hu Tuan
Circumvent the Wei Hu Mountain
The Red Lantera
Sha Jia Bang
Zhu Lin Ji
Zhong Kui Jia Mei
Zhao Jun Chu Sai
Zha Mei' An
Yang Men Nv Jiang
Xiao Fang Niu
Wen Zhao Guan
Tiao Hua Che
Tian Nv San Hua
Suo Lin Nang
Si Lang Tan Mu
Mu Gui Ying Gua Shuai
Luo Shen
Liang Hong Yu
Hu Jia Zhuang
Monkey King
Farewell My Concubine
Yu Tang Chun
The Drunken Concubine
Beijing Opera